ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/DST/2021/WNK dotyczące dostawy środków trwałych tj. Szlifierka szerokotaśmowa

Z dnia: 2021-08-05

GMOTO.PL Paweł Cebulak zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci
Szlifierki szerokotaśmowej w ramach projektu pn. "WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY GMOTO.PL
W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na
konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: Projekt POPW.01.04.00-18-0028/20.

Załączniki
Zapytanie ofertowe
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

ładuje
Proszę czekać...
tel: 17 247 22 20
Kościuszki 78, Łańcut


Napisz wiadomość Sklep stacjonarnyDane kontaktowe