ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/DST/2021/WNK dotyczące dostawy środków trwałych w postaci: Śrutownicy wirnikowej i Malarni proszkowej.

Z dnia: 2021-10-19

GMOTO.PL Paweł Cebulak zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci:

Śrutownica wirnikowa - 1 sztuka (CZĘSĆ I),

Malarnia proszkowa - 1 sztuka (CZĘŚĆ II)

ramach projektu pn. "WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY GMOTO.PL W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: Projekt POPW.01.04.00-18-0028/20.

Załączniki

Zapytanie ofertowe

1. Wzór formularza ofertowego

2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

ładuje
Proszę czekać...
tel: 17 247 22 20
Kościuszki 78, Łańcut


Napisz wiadomość Sklep stacjonarnyDane kontaktowe